مشكلة في سحب ملفات

السلام عليكم اخواني

انا يوم جلس ستهدف الممهم كل مافي الامر عند سحب اي ملف على سيرفر يجيلي ملف فارغ +تصريح0000

وهذا معلومات سيرفر


07-02-2011 15:09:16 Your IP: [109.224.29.230] Server IP: [.46.176]
 PHP version: 5.2.16 cURL: ON MySQL: ON MSSQL: OFF PostgreSQL: OFF Oracle: OFF
 Safe_mode: ON Open_basedir: NONE Safe_mode_exec_dir: NONE Safe_mode_include_dir: NONE
 Disabled functions : dl,passthru,pfsockopen,system,exec,passthru,popen,shell_exec,proc_close,proc_open,proc_nice,proc_terminate,proc_get_status,posix_getpwuid,posix_uname,openlog,syslog,ftp_exec,posix_uname,posix_getpwuid,posix_kill,posix_mkfifo,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,get_current_user,getmyuid,getmygid,listen,chgrp,chmod,apache_note,apache_setenv,apache_child_terminate,closelog,debugger_off,debugge_on,ini_restore,imap,netscript,copy,curl_init,curl_exec,escapeshellcmd,escapeshellarg,tmpfile,cmd,backtick,virtual,show_sourc,show_source,pclose,pcntl_exec,datasec,old_offset,ctrl_dir,ini_alter,passthru,leak,listen,chgrp,apache_setenv,define_syslog_variables,phpinfo,root,diskfreespace,php_uname,disk_free_space,disk_total_space,posix_kill,getmyuid,getmygid,apache_child_terminate,mkdir,php_ini_scanned_files,ls,ps_aux,chown,fpassthru,getrusage,posixc,posame,chgrp,posix_setuid,posix_setsid,posix_setgid,set_time_limit,apache_note,apache_setenv,x_getuid,e_ini_file,nfo,SQL,mysql_list_dbs,glob,error_log,ini_get_all,fileowner,fileperms,filegroup,highlight_file,sscanf,ilegetcontents,get_dir,popen,popens,pfsockopen,dos_conv,apache_get_modules,crack_check,crack_closedict,zip_read,rar_open,bzopen,bzread,bzwrite,shellcode,posix_isatty,posix_getservbyname,escapeshellarg,hypot,pg_host,pos,posix_access,inurl,posix_times,posix_mknod,passthru,pclose,ps_fill,posix_getegid,symlink,id,
 Free space : 0 B Total space: 0 B
  [ phpinfo ] [ phpini ] [ cpu ] [ mem ] [ syslog ] [ resolv ] [ hosts ] [ shadow ] [ passwd ] [ tmp ] [ delete ]

داتا سنتر السيرفر ممكن …(:

تم حل مشكلة ياخي وتم تخطي شكرا على جميع

Dr.v
ياريت تحط الطريقة لان عندي نفس المشكلة اذا امكن طبعا

ضيفني على هذا ايميل ياهو hussin_v@ymail.com